Category: НАСТАНИ

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Повик за учесници на тренинг во Србија: “Is it warring time again?”

“Is it warring time again?” Using performances and short movies as a tool for reconciliation and advocacy against extremism in Western...

Srce zaguba

Работилница: Како да не се изгубиме себе си кога ќе изгубиме некој значаен

Групата ја води Сузана Крстиќ , психолог, гешталт психотерапевт и тренер од...

Психоинтегра

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Психоинтегра

Роршах работилници, Мај 2017

Програмата е поделена во 4 работилници, прилагодена кон потребите на...

Психоинтегра

Работилници за комуникациски вештини базирани врз НЛП практики

Невро - лингвистичко програмирање е метода која е насочена кон целите и...

Аутизам

Аутизам – предизвик на современото живеење

На семинарот, акцент ќе биде ставен на работата со оваа проблематика во...

Роршах работилници

работилници за примена на Роршах проективна психодијагностичка техника

Работилници за личен раст и развој

Психоинтегра организира серија искуствени работилници за постигнување на...

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...