Како да се разбере моќта?

Секој ден се движиме и работиме во рамки на системите на моќ изградени од други луѓе. Исто така, често ни е непријатно да зборуваме за моќта. Зошто е тоа така?

Ова видео се обидува да даде одговор на прашањата: Од каде доаѓа моќта? Како се извршува? и Што можете да направите за да бидете помоќни во општественото живење?  Ерик Лиу опишува шест извори на моќ и објаснува како нивното разбирање е од клучно значање за граѓанинот.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.