Како ги бираме љубовните партнери/ки?

Еден од најспецифичните аспекти во изборот на партнери/ки е што луѓето не можат да започнат љубовен однос со било каква личност. Сите имаат одредени „типови“ на личност кон кои се наклонети или кои ги одбиваат… Но, од каде потекнува ова и што нашиот избор говори за нас?

Во следното видео на интересен и сликовит начин објаснети се клучните фактори во изборот на партнерите/ките, водејќи се според свесните и несвесните човекови мотиви…Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.