Науката зад феноменот „скршено срце“

„Скршено срце“ е болно искуство кое ретко кој човек го заобиколил. Зошто толкава болка чувствуваме која некој/а ќе ни го „скрши срцето“? Одговорот на ова прашање и за тоа каква е релацијата меѓу психолошката и физичката болка, може да го најдете во ова интересно видео.

 Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.