Психологија на разочарувањето (инфографик)

Истражувањата во врска со разочарувањето како феномен се во зачток, но дефинитивно постои психолошки аскепкт во што се случува во мозокот кога доживуваме разочарување. Проследете ги најновите наоди од истражувањата и техниките кои помагаат за надминување на разочарувањата.

The Psychology of Disappointment


Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.