Шизофренија: Видови, Симптоми и Дијагностицирање (инфографик)

Во инфографикот кој следи дознајте повеќе за видовите, симптомите и дијагностицирањето на шизофренијата како ментална болест.

SCHIZOPHRENIA: Types, Symptoms and Diagnosis


Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *