Главните верувања како креатори на нашиот живот

Верувањата и однесувањата се исклучително значајни за личноста бидејќи во голема мера го креираат начинот на живот. Врз нив, се темели функционирањето на личноста, односно нејзините мисли, чувства и однесување. Влијаат врз квалитетот на живеење, одлуките, изборите кои ги правиме, врз нивото на среќа, исполнетост и ја даваат животна смисла…

Тоа ги прави важни за преиспитување и, доколку е потребно, модификување. Верувањата во голема мера го обликуваат идентитетот на човекот и му даваат значење на неговиот живот.

Сржните верувања како креатори на нашиот живот

Сржни верувања

Дел од верувањата кои управуват со однесувањето на личноста се сржни. Тоа значи дека ги одредуваат останатите верувања на личноста, правилата, ставовите и претпоставките. Сржните верувања по својот квалитет најчесто се глобални, ригидни и генерализирани. Може да бидат адаптивни, или не адаптивни, позитивни или негативни… Примери за сржни верувања:

  • Животот е тежок
  • Јас сум безвреден/а
  • Животот е дар
  • Јас сум посебен/а

 

Автоматски мисли

Сржните верувања ги определуваат и автоматските мисли. Тоа се оние мисли кои „прелетуваат“ низ главата, на периферијата на свесноста и брзо се губат, но затоа пак можат да поттикнат силни чувства, желби, очекувања или обвинувања. И покрај ваквата специфичност, автоматските мисли можат да се освестат.

Некои од верувањата и шемите на размислувања кои ги изградила личноста може да бидат и хипервалнетни. Тоа значи дека може да се активираат пречесто или несоодветно на реалноста, со што доведуваат до грешки во восприемањето, толкувањето и заклучуваењто. Сето тоа, во зависност од искривувањето, го отежнува функционирањето на личноста. Доколку личноста живее во согласност со мислењата – несоодветни за стварноста, искривени и неправилни… се доведува до општо влошена емоционална состојба, неоптимеално телесна состојба, нефункционално поведение и неприспособеност на ситуациите. Накратко, погрешните шеми на размислување водат до незадоволувачко и неефективно живеење.

Психотерапија

Психолошката поддршка и терапија им помага на луѓето да го изменат своето, во прв план мисловното функционирање, однесувањето и со тоа и емоционалното функционирање. Унапредувањето на мисловното функционирање и измената на верувањата резултира со позитивни промени на емоционалното функционирање. Терапиското делување делумно е едукативно. При работењето насоченоста е на сегашноста.Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.