Стрес и анксиозни растројства кај млади

Несигурното приврзување, невротицизмот (ранливоста) и негативното вреднување на сопствената личност прави младата индивидуа да се чувствува анаксиозно, да се плаши од неуспех и да се спречува себе си да влезе во нови ситуации, без разлика дали тие се однесуваат на склопување нови пријателства, влегување во љубовна врска, презентирање на себе си во училиште или на работа.

Психотераписки приод за стрес и анксиозни растројства кај млади

Значајно е психотерапевтскиот процес да им се овозможи на младите со анксиозни растројства да креаираат емоционална релација со терапевтот кој го нуди моделот на сигурно емоционално приврзување, базиран на доверба со почитување на нивните потреби и со разбирање на нивните проблеми. При тоа, во текот на терапијата пожелно е да се обрне внимание на социоемоционалното приврзување со родителите, поради што е важно и тие да бидат вклучени во терапијата.

Во терапискиот процес се работи на освестување на ранливоста, препознавање на когнитивните дисторзии (сознајни искривувања), проблематични мисли кои дополнително ја потенцираат анксиозноста, а водат до зголемување на депресивноста. Во целиот процес, не треба да се заборави сликата за себе и самопочитувањето на личноста, при што најважните елементи се оценувањето на сопствената вредност и емоционалниот одговор на истото. Поради тоа, работењето на прифаќањето на сопствената личност, градењето на позитивна слика за себе и повисокото самопочитување се патоказот за решавање на нивните проблеми и тешкотии.

Психотераписки приод за стрес и анксиозни растројства кај млади

Она што е значајно за младите луѓе со анксиозни растројства е да научат својата слика за себе да ја оценуваат според одделни аспекти, наместо воопштено. На тој начин, своите различни карактеристики или однесувања ќе ги вреднуваат како пожелни или непожелни, без да се почитуваат или осудуваат себеси во целина поради таа една карактеристика или однесување.

Ваквото гледиште дозволува попозитивна слика за себе и повисоко самопочитување, без оглед на однесувањето и особините на личноста, а пораката „Јас сум ОК“ исто така подразбира една општа позитивна перцепција на себе си.

Тенденцијата кон безусловно прифаќање на себеси подразбира согледување на индивидуата дека за нешто е компетентна, додека за нешто друго дека не е компетентна. Тоа им помага на младите со анксиозни растројства полесно да се прилагодат на барањата од околината и полесно да се справат со проблемите.

 

Извор:

Боневски, Д.,Новотни, А., Ралева, М., (2015) Стрес и анксиозни растројства низ различни животни фази. СкопјеЛиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.