Tag: , , , , , , , ,

Дезинтеграција на селфот

Алиенацијата значи отуѓување, сепарација, одвојување или да се биде туѓинец...