Tag: , , , , , ,

Кризно психолошко советување

При природни катастрофи и трауматски настани, очекувано е луѓето да бидат...

Кризи: развојни, ситуациски, егзистенцијални

Во најопшта смисла, криза е ситуација или состојба која води до нестабилна...