Tag: , , , , , , ,

Петфакторски модел на личност

Петфакторскиот модел на личноста е психолошки модел предложен од страна на...

Хистерично (хистрионично) растројство на личноста

Секој од нас, во животот некогаш посакал да биде во центарот на вниманието. И...

Личност и црти на личноста

Личноста е сложена динамична ментална творба што дејствува, доживува,...

К.Г. Јунг – откриеното и скриеното во oдносите со луѓето

Луѓето имаат една личност, но во суштина, таа се состои од збир на...

Моќта на конформизмот

Како социјалната психологија го објаснува размислувањето и однесувањето...

Амбивертна личност

Амбивертна личност

Амбивертните се на спектарот на социјална интеракција помеѓу...

Градете однос кон себе како кон најдобар пријател

Без да научите како да уживате, како да се цените и почитувате себе си,...

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата

Исповеди за депресијата од луѓето кои се соочуваат со неа

Метод на поместување

Заменетиот објект ретко или никогаш не го задоволува инстинктот или не ја...

Развојни аспекти на личноста

Развојни аспекти на личноста

Фројд посебно ја нагласил одлучувачката улога на првите години од животот