Tag: , ,

Суманути идеи

Суманути идеи

Суманути идеи настануваат на болна основа и не подлежат на корекција.

Учете го детето на оптимизам

Што можеме да направиме за да поттикнеме оптимизам кај детето?

Грешка во размислувањето: глобално етикетирање

Глобалното етикетирање е грешка која ја правиме кога негативно вреднуваме...

Како создаваме негативни слики и предрасуди за „непријателите“?

Сликите за непријателот го искривуваат нашето мислење влијаејќи врз нашите...