Tag: , , ,

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејство и општество

Патолошки нарцизам кај индивидуи, семејства и општество

г-дин Sam Vaknin ќе одржи предавање на тема „Pathological Narcissism in the Individual, Family, and Society“

Својства на личноста

Својства на личноста

Личноста е објект и субјект на општествените односи и процеси.