Tag: , , , , , , ,

Како е да се живее со ментално нарушување?

Личности дијагностицирани со: панично растројство, опсесивно-компулсивно...

Семинар

Семинар на тема: душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...