Tag: , , , , , , , ,

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Психоинтегра

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Семинар: Системски интервенции во Партнерска и Брачна терапија

Аутизам

Аутизам – предизвик на современото живеење

На семинарот, акцент ќе биде ставен на работата со оваа проблематика во...

psihologija.com.mk

СЕМИНАР: Абнормалност и Афективни растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...

Семинар

Семинар на тема: душевни и невротски растројства

Пријавувањата за учество во семинарот можете да ги извршите најдоцна до...