Tag: , , , , , ,

Од што се задоволни клиентите во психотерапијата?

Една од главните забелешки на истражувањата за задовоството и ефикасноста...

Советување како психотераписки метод според Роџерс

Советување насочено кон клиентот – психотераписки метод според Роџерс

Основно е со помош на терапевтот, клиентот сам да дојде до неговите...