Tag: , , , , , , , ,

Семинар за ЕМДР (техника за третирање трауматски искуства)

ЕМДР семинар е научно поддржан и интегративен психотераписки пристап со...

Успешна визуелизација на цели според Gabriele Oettingen

Gabriele Oettingen, германски психолог и истражувач на мотивацијата и...

Техники на емоционална слобода (Emotional Freedom Techniques)

Овие техники лесно може да се научат и се идеални за самопомош.

Неверојатната сила на емоционалната „Палата на меморијата“

Може ли „палатата на меморијата“ да ви помогне да се навратите на среќните...

Метод на слободни асоцијации

Овој метод е таков што во тераписката сесија се бара од клиентите слободно...