Tag: , , , ,

Повеќе информации за туберколозата

Повеќе информации за туберколозата

Кај 10% од заразените по повеќе месеци или години може да дојде до намалување...