Tag: , , , ,

Личност и црти на личноста

Личноста е сложена динамична ментална творба што дејствува, доживува,...