Темната страна на науката – психологијата зад претерувањата и лажните истражувања (инфографик)

Често сметаме дека научниците се искрени во својата работа и дека резултатите од истражувањата се релијабилни и вистинити. Сепак, неколку нови истражувања фокусирани на вистинитоста, релијабилноста и валидноста на истражувањата, открија дека огромен број истражувања исклучуваат делови од истражувањето (прикажуваат селективни информации) и ги лажираат резултатите од спроведените експерименти. Погледнете ги запрепастувачките податоци во овој интересен инфографик кои покажуваат во колкава мера се вистинити, односно лажни добиените научни вистини и како до нив е дојдено. Пласирани од научната јавност, овие факти влијаат врз нашите верувања и пристапот кон појавите кои ги испитуваат.

Bad Science


Лиценциран психолог, интегративен и гешталт советник. Професионално, главно е фокусирана на областите: психолошко советување и терапија, работа со деца и млади, лица со посебни потреби и маргинализирани групи. Пристапува холистички, во насока на подобрување на менталното здравје, личниот развој, животниот стил и емоционалната добросостојба. Поаѓа од идејата дека добриот контакт со околината и задоволното - осмислено живеење се темелат на степенот на свесноста која ја поседуваме и квалитетот на контактот со себе си.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.