Тест за Самоефикасност

Прочитајте го секое тврдење и оценете го со еден од броевите зависно од тоа колку се согласувате со тврдењето.

1 – Воопшто не се согласувам

2 – Во главно не се согласувам

3 – Во главно се согласувам

4 – Целосно се согласувам

 

  1. Секогаш успевам да ги решам тешките проблеми ако се потрудам доволно.
  2. Дури и кога ќе ми се спротивстави некој, во состојба сум да пронајдам начин да го остварам тоа што го сакам.
  3. Уверен/а сум дека можам да ги остварам своите цели.
  4. Уверена сум дека можам успешно да се соочам со неочекуванте случувања.
  5. Благодарение на своите способности можам да излезам на крај со секоја непредвидена ситуација.
  6. Можам да ги решам повеќето проблеми ако вложам напор толку колку што е потребно.
  7. Кога ќе се појават тешкотии смирен/а сум бидејќи знам дека можам да се потпрам на својата способност за соочување и излегување на крај со нив.
  8. Кога имам проблем, можам да пронајдам неколку алтернативи за негово решение.
  9. Кога сум во неприлики можам да пронајдам добро решение за да се извлечам од нив.
  10. Можам да излезам на крај со сè што ќе ми се случи.

 

Резултати:

Самоефикасноста  е особина која се однесува на нашето верување дека сме способни да ги совладаме тешкотиите и предизвиците кои се јавуваат пред нас. Соберете ги бодовите од оценувањето на твредењата:

10 – 22 бода

Имате ниско ниво на самоефикасност. Кога се соочувате со тешкотии не сте уверени дека ќе ги решите успешно.

23 – 32 бода

Имате просечно ниво на самоефиасност. Во главно сте уверени дека успешно ќе ги решите тешкотиите со кои се соочувате, но понекогаш се сомневате во тоа.

33 – 40 бодови

Имате високо ниво на самоефикасност. Уверени сте дека можете успешно да се соочите со секоја тешкотија која ќе ви се јави во живот.Психолог, интегративен и гешталт советник. Основач, координатор и советник во здружението за едукација и развој „Психоинтегра“. Области на интерес и делување: психолошко советување и психотерапија. Aвтор на психолошки текстови кои помагаат во продлабочување на увидот во сопствената личност и поттикнуваат градење вредности и вештини за поисполнето и задоволно живеење. Поаѓа од идејата дека личната среќа започнува од контактот со себе и се остварува низ контактот со околината.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *